Evaluatie Pilot Inburgering+

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering zijn 11 gemeenten in regio Hart van Brabant in januari 2019 gestart met de pilot Inburgering +. Doel van deze pilot is om beleid te ontwikkelen dat inburgeraars in staat stelt om volwaardig te integreren en participeren. de pilot richt zich op het ontwikkelen van vroegtijdig, integraal en doorlopend aanbod.

 

Het Verwey-Jonker instituut deed onderzoek naar de pilot Inburgering+, met als doel om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen in de participatie van statushouders, en om inzicht te verkrijgen in de mate waarin vroegtijdige, integrale en doorlopende ondersteuning gerealiseerd wordt en wat dat vraagt. Hiervoor zijn drie deelonderzoeken uitgevoerd: een vragenlijstonderzoek, interviews met statushouders en een procesevaluatie.

 

Het Verwey-Jonker Instituut heeft twee tussenrapportages opgesteld en een eindrapport.

1. Januari 2020: eerste tussentijdse bevindingen over de kwantitatieve monitoring en het proces. Download hier.

2. December 2020: tussenrapport over uitdagingen per onderzoeksvraag en de ervaringen van statushouders met de Inburgering+ trajecten. Download hier.

3. Juli 2021: eindrapport met een antwoord op de onderzoeksvragen, een beschrijving van de trajecten en de ervaringen van statushouders en professionals, inclusief de ervaren opbrengsten. Download hier.