Evaluatie Pilot Inburgering+

Tussenevaluatie Verwey-Jonker Instituut

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering zijn de 11 gemeenten in de regio Hart van Brabant in januari 2019 gestart met de pilot Inburgering+. Doel van de pilot is om een vroegtijdig, integraal en doorlopende aanbod voor statushouders te ontwikkelen, waarin wordt samengewerkt op regionaal niveau en ook de lokale kracht wordt versterkt.

De volgende onderdelen van het Inburgering+ traject zijn intussen ontwikkeld: de introductiedagen met het intakegesprek, het starttraject en de drie routes.

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar deze pilot. Zij onderzoeken:

  1. De ontwikkeling van de participatie van statushouders die deelnemen aan het Inburgering+ traject.
  2. De mate waarin vroegtijdige, integrale en doorlopende ondersteuning gerealiseerd wordt en wat dat vraagt.
  3. In hoeverre er binnen de pilot Inburgering+ sprake is geweest van learning by doing.
  4. In hoeverre er gebruik is gemaakt van lokale organisaties en initiatieven.

In het tussenrapport beschrijven ze per onderzoeksvraag wat de uitgagingen zijn, en wat er van hen betreft nodig is. Ook beschrijven ze wat de ervaringen van de statushouders met het inburgering+ traject zijn. 

Tussenrapportage Monitoring En Evaluatie Inburgering
PDF – 5,3 MB 141 downloads

Eerste tussentijdse bevindingen Verwey-Jonker Instituut

In deze presentatie geeft het Verwey-Jonker instituut de eerste tussentijdse bevindingen voor de kwantitatieve monitoring en de proces evaluatie weer.

De presentatie geeft inzicht in de deelnemers aan het onderzoek en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast worden de eerste tussentijdse resultaten toegelicht. 

Eerste Tussenevaluatie IB Regio Hart Van Brabant Verwey Jonker Instituut
PDF – 624,7 KB 124 downloads