Inburgering

Het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie is opgesteld! In stap 6 gaat de statushouder aan de slag met de doelen uit het plan op de verschillende leefgebieden. Indien uitstroom naar werk of opleiding nog niet mogelijk is, start de statushouder met een oriëntatietraject binnen een van de routes.  


Pilot Inburgering+

Met de pilot Inburgering+ bereidt de regio zich voor op de Veranderopgave Inburgering (VOI) die resulteert in de nieuwe Wet Inburgering op 1 juli 2022. De kernelementen van de pilot zijn vroegtijdig, integraal (combineren van taal en participatie en oog voor alle leefgebieden) en doorlopende ondersteuning bieden. Daarnaast experimenteren we met de regierol die gemeenten krijgen. De pilot voeren we uit met ESF subsidie en  subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De pilot wordt geëvalueerd door het Verwey-Jonker Instituut en Regioplan.

Vroegtijdig: we willen de statushouder vroegtijdig welkom heten, leren kennen en breed intaken om zo een passend aanbod te kunnen doen. Hiervoor hebben we de pilot Regioplaatsing en het Welkomhuis opgezet.

Integraal: naast inburgering bieden we ook participatie aan zodat statushouders actief participeren in onze gemeentes en sneller de taal leren. Daarnaast is er is oog voor alle leefgebieden. Hiervoor hebben we opgezet: het starttraject, duale trajecten in drie routes (onderwijsroute, B1-route en zelfredzaamheidsroute).

Doorlopend: klantregie zorgt voor doorlopende ondersteuning waarbij de klantregisseur nauw samenwerkt met de ketenpartners en organisaties betrokken in alle leefgebieden. Dit komt terug in de gehele pilot. Met ‘brede bijeenkomsten’, waarbij betrokken ketenpartijen (COA, inburgeringsscholen, werkgevers, scholen, gemeentes, etc.) per kwartaal samenkomen, investeren we in samenwerken.     

Meer informatie over het Starttraject

Meer informatie over leerroutes

De pilot Inburgering+ wordt mede mogelijk gemaakt door: